UIBdigital

Accessibilitat

En compliment del que disposa la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) establerta per a les administracions públiques, es treballa de manera contínua per tal de millorar l'accessibilitat web d'UIBdigital.

Així doncs, UIBdigital és dissenyada per complir almenys les directrius d'accessibilitat fins a un nivell de doble A (AA), definides en l'especificació de Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG) per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) del World Wide Web Consortium (W3C).

 1. Les pantalles (HTML + CSS + Els llenguatges de Script) es dissenyen per a suportar els següents sistemes operatius:

  • GNU/Linux
  • Microsoft Windows (2000, NT, XP, Vista, 7)
  • Apple Mac OS X

  I amb els següents navegadors:

  • Firefox, a partir de la versió 3
  • Internet Explorer, a partir de la versió 7
  • Safari 3, 4 i 5
  • Opera 9, 10 i 11
  • Chrome, totes les versions

  Els navegadors recomanats són:

  • Firefox, a partir de la versió 4
  • Internet Explorer 9
  • Chrome
 2. Conformitat amb estàndards

  El codi de marcatge d'UIBdigital es dissenya perquè validi contra el tipus de document HTML 4.01 Transitional.

  El codi dels fulls d'estil CSS es dissenya perquè validi segons les especificacions del W3C.

 3. Tècniques bàsiques d'aplicació de les pautes d'accessibilitat

  UIBdigital segueix les pautes d'accessibilitat en dissenyar les pàgines web de W3C

 4. Taules accessibles

  Les taules a UIBdigital segueixen les pautes d'accessibilitat en dissenyar les pàgines web de W3C següents:

  WCAG 5.1. Identificar les capçaleres de columna i de fila a les taules de dades. [Prioritat 1]

  WCAG 5.2. Per a les taules de dades que tenen dos o més nivells lògics d'encapçalaments de fila i columna, utilitzar marcadors per associar les cel·les de dades amb les cel·les d'encapçalament [Prioritat 1]

  WCAG 5.3. No utilitzar taules per maquetar, a no ser que tinguin sentit en linearitzar-les. Si no tenen sentit linearitzades, proporcionau-ne una versió linearitzada equivalent. [Prioritat 2]

  WCAG 5.4. Si s'utilitzen taules per maquetar, no utilitzar marcadors estructurals per aconseguir efectes visuals de format. [Prioritat 2]. Per exemple, no utilitzem l'element th per fer que el contingut d'una cel·la que no sigui una capçalera es vegi centrat i en negreta.

  WCAG 5.5. Proporcionar descripcions de les taules. [Prioritat 3]

  WCAG 5.6. Proporcionar abreviatures per a les etiquetes de les capçaleres. [Prioritat 3]

 5. Formularis accessibles

  UIBdigital es dissenya perquè l'usuari entengui què significa cada camp i què s'espera que hi introdueixi.

  Per això se segueix la recomació del document WCAG 1.0 per als formularis:

  WCAG 12.3. Dividir els blocs llargs d'informació en blocs més manejables quan sigui natural i apropiat. [Prioritat 2]

  WCAG 12.4. Associar explícitament les etiquetes amb els seus controls. [Prioritat 2]

 6. Metodologia de revisió de l'accessibilitat

  El desenvolupament UIBdigital segueix les pautes WAI recomanades per la metodologia de revisió.

  Per determinar el grau d'accessibilitat de les pàgines web d'UIBdigital s'executen les proves següents:

  1. Prova amb diferents navegadors web
  2. Anàlisi del codi font
  3. Comprovació de l'accessibilitat amb diverses eines d'avaluació automàtica
  4. Comprovació de l'ortografia i de la gramàtica
  5. Revisió per a persones amb discapacitats